استخدام کارشناسان برای پذیرش شما

پیچیدگی آسان ساخته شده است

خسته از برنامه های کالج استخدام بهترین استعداد در نزدیکی یا در سراسر جهان برای پذیرش شما.

استخدام یک عاملبه عنوان یک عامل کار کنید

برای خدمات تحصیلی شما در ایالات متحده، خدمات مورد اعتماد را پیدا کنید

چگونه کار می کند

ج

ارسال یک کار

شما یک پروژه برای تحصیل در مؤسسات خارجی، مشاوران یا مشاوران پیشنهاد می کنید. شما می توانید متخصصان را از نزدیک به مناطق یا از سراسر جهان انتخاب کنید.

پیشنهاد قیمت

مترجمان آزاد می آیند تا شما را به پیشنهاد پروژه خود. شما هر پیشنهاد را با دقت بررسی می کنید و با داوطلبان خود ارتباط برقرار می کنید. در نهایت شما تصمیم می گیرید که برای پروژه شما گیرنده است.

w

پروژه در حال پیشرفت

مترجمی که انتخاب کردید با شما از طریق پلت فرم ما ارتباط برقرار خواهد کرد. شما می توانید مواد برنامه خود را به داشبورد خود ارسال کنید تا با نماینده خود به اشتراک بگذارید.

ر

وقتی که راضی باشید

مترجمان آزاد می آیند تا شما را به پیشنهاد پروژه خود. شما هر پیشنهاد را با دقت بررسی می کنید و با داوطلبان خود ارتباط برقرار می کنید. در نهایت شما تصمیم می گیرید که برای پروژه شما گیرنده است.

در تماس

برای موفقیت شما و صلح داخلی

Access Education LLC
22525 SE 64th Place
Issaquah, Wa 98027
United States

1-800-576-4898
services@usacollegex.com