است نه خیلی دیر.

مدارس بالا یا دانشکده های عمومی هنوز برنامه های خود را می پذیرند.